Statut Fundacji

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja„Cud Miód Rodzina”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ewę Sadowską zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04.04.2014 roku przez notariusza Joannę Nieścierowicz, w kancelarii notarialnej w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 49 lok 206.
 2. Fundacja stanowi organizację pozarządową i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991Nr 46, poz. 203ze zm.) i na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. Białystok.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski i zagranica.
 2. Siedzibą Fundacji są Jurowce, gm. Wasilków.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

 1. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister pracy i polityki społecznej.

§ 5

 1. Fundacja może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i  wyróżnieniami osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Podstawowym celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie i promocja rodziny.
 2. Szczegółowymi celami Fundacji są:
  1. Inicjowanie i promowanie działalności wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej,  profilaktycznej, doradczej, kulturalnej i artystycznej, skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.
  2. Promocja sportu, kultury fizycznej, turystyki, ekologii oraz zdrowego stylu życia wśród rodzin.
  3. Promowanie ekonomii społecznej, wspomaganie przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego rodziców.
  4. Wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wszelkim wykluczeniom społecznym.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie i udział w: warsztatach, szkoleniach, kursach, konkursach, wykładach, spotkaniach, konferencjach, działaniach twórczych, seminariach, prelekcjach, zjazdach tematycznych, targach, wystawach, plenerach, pokazach, aukcjach, imprezach  edukacyjnych i kulturalnych, akcjach i kampaniach społecznych, koncertach, imprezach wypoczynkowych, sportowych,  rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych.
  2. Organizowanie doradztwa specjalistycznego na rzecz wspierania rodziny.
  3. Organizowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi.
  4. Wspieranie zdolnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
  5. Współpracę oraz wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.
  6. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców, w tym grup samopomocowych.
  7. Inicjowanie i prowadzenie działań zapobiegających i przeciwdziałających sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz  wszelkim wykluczeniom społecznym.
  8. Działalność dobroczynną i charytatywną.
  9. Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym rodzinie.
  10. Prowadzenie i wspieranie bibliotek, mediatek i wypożyczalni gier.
  11. Działania podtrzymujące tradycję rodzinną, narodową, służące pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej i obywatelskiej.
  12. Organizowanie pomocy rodzinom poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych, konfliktach zbrojnych i wojnach w kraju i zagranicą, a także uchodźcom i cudzoziemcom.
  13. Działalność mającą na celu propagowanie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
  14. Działalność mającą na celu propagowanie zdrowia, profilaktykę zdrowotną, w tym szerzenie idei zdrowego stylu życia.
  15. Organizowanie i finansowanie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
  16. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy oraz mentoringu.

 § 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne składniki majątkowe pozyskane w czasie działalności Fundacji.

§ 10

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, subwencji, grantów,
  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  4. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  6. dochodów kapitału (odsetek, lokat, akcji),
  7. dotacji rządowych.

§ 11

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

 1. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
 2. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 15

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się nie mniej niż z 3 osób, powoływanych na czas nieokreślony.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator, który wchodzi w skład pierwszego Zarządu.
 4. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.
 5. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd jednomyślnie.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa, na ręce innego członka Zarządu,
  2. śmierci,
  3. odwołania, w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze Statutem, przepisami prawa, bądź aktami wewnętrznymi, w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach, decyzję o odwołaniu członka Zarządu podejmuje istniejący Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 16

 1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
  2. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych.
  3. Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności.
  4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
  5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
  6. Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych.
  7. Powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji Fundacji.
  9. Zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz osób współpracujących z Fundacją na zasadach umów cywilnoprawnych.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposób dokumentowania pracy Zarządu.
 3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Zmian Statutu i celów Fundacji dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Zarząd jest upoważniony do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków  finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać mocą uchwały Zarządu przeznaczone na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w §4.

§ 19

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.